`แอปฯ TAS` เฝ้าระวังละเมิด ก.ม.ควบคุมยาสูบ-น้ำเมา

กรมควบคุมโรคเปิดตัวแอปฯ TAS เฝ้าระวังการละเมิด ก.ม.ควบคุมยาสูบ-น้ำเมา นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายตติยะ ชื่นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และนางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (Tobacco & Alcohol Surveillance System : TAS) อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีทั้งทางด้านสุขภาพและด้านสังคม และสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงคือเยาวชนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วยตนเองโดยไม่มีการตรวจสอบ (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2556) ส่วนผลกระทบจากการสูบบุหรี่ก็มีมากเช่นกัน ประกอบกับภัยคุกคามที่เกิดจากอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน สูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากความเจ็บป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่ ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย หรือเรียกว่า หน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ (ATCU) ประกอบด้วยตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สรรพสามิต และพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมาย โดยปัจจุบันได้ดำเนินการอบรม ATCU ระดับจังหวัดไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น เมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา และในปีนี้จะขยายการอบรมให้ทั่วทุกจังหวัด ต่อไปที่ผ่านมาการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ และลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย ประชาชนประสบปัญหาในการร้องเรียน เนื่องจากการร้องเรียนทางโทรศัพท์จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง อีกทั้งจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดจึงจะทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบได้ กรมควบคุมโรค ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Tobacco & Alcohol Surveillance System: TAS) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในการจัดทำและพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth