เกษตรฯ ชี้โครงการไทยนิยมยั่งยืนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

สนช.ไฟเขียวงบกลางปี 61 ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน อัดฉีดภาคเกษตร 24,993 ล้านบาท สศก.คาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 63,599 ล้านบาท

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ 24,993 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพวงเงินรวมประมาณ 24,300 ล้านบาท แบ่งเป็นของกระทรวงเกษตรฯ 23,796 ล้านบาท 17 โครงการ และกระทรวงอุตสาหกรรม 498 ล้านบาท 2 โครงการ และกระทรวงพาณิชย์ 6 ล้านบาท 1 โครงการ และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต มี กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นของกระทรวงเกษตรฯ 693 ล้านบาท 2 โครงการ

ทั้งนี้ สศก.ได้วิเคราะห์โครงการไทยนิยมฯ ต่อเศรษฐกิจภาพรวมและประโยชน์ที่เกิดขึ้น พบว่าจะก่อให้เกิดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่า 63,599 ล้านบาท แบ่งเป็นด้านการผลิต 47,563 ล้านบาท จากค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในโครงการลงทุนก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าวัสดุที่เกี่ยวเนื่องในระบบห่วงโซ่การผลิต และด้านรายได้ 16,035 ล้านบาท จากค่าจ้างแรงงานในโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายได้แรงงานที่จะถูกนำไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อการบริโภคของครัวเรือนและกระจายไปเป็นรายได้ของร้านค้ารวมถึงธุรกิจในชุมชนที่ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 35,304 ล้านบาท/ปี โดยเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทานในการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2.12 ล้านไร่ คิดเป็น 10,288 ล้านบาท กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการพัฒนาทักษะอาชีพ 23,897 ล้านบาท กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตด้วยการสนับสนุนเมล็ดพืชและสัตว์พันธุ์ดี 874 ล้านบาท และกิจกรรมเสริมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 245 ล้านบาท นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 1,341 แห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำการเกษตรในอนาคต ทั้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ ส.ป.ก.-สำนักข่าวไทย