‘ศูนย์เด็กเล็กฝึกคิด-มัสยิดครบวงจร’ ต้นแบบชุมชนสุขภาวะ ‘ตำบลปริก’

จากการลงพื้นที่ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความน่าสนใจในพื้นที่นี้คือ การเป็นตำบลสุขภาวะ หรือตำบลน่าอยู่ มีการพัฒนาที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง สิ่งที่โดดเด่นในการดำเนินการมีอยู่ 2 ส่วนคือ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ฝึกให้เด็กปฐมวัยรู้จักกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และแฝงด้วยการปลูกฝังเรื่องการมีสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัย และ 2. มัสยิดครบวงจร

ที่นอกจากเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนแล้ว ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของพื้นที่เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา พบว่า การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่นี่ จะเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง อาศัยกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในการฝึกให้เด็กได้คิด ได้ตอบคำถาม และสอดแทรกการดูแลสุขภาพให้แก่เด็กไปด้วย ยกตัวอย่าง การทดลองเรื่องการละลาย ของน้ำตาล ก็จะสอดแทรกเรื่องของน้ำตาลในขนมที่จะทำให้อ้วน เด็กๆ ควรรับประทานหรือไม่ ซึ่งเด็กๆ ก็ตอบพร้อมเพรียงกันว่า ไม่ควรรับประทาน เป็นต้น นายสุริยา ยีขุน นายเทศมนตรีตำบลปริก จ.สงขลา กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วไปใช้ครูเป็นศูนย์กลาง แต่ที่นี่จะใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กคิด ได้ตั้งโจทย์ตั้งคำถาม ทดลองวิเคราะห์แล้วสรุป แต่ละโต๊ะจะบอกได้ว่าทำไมเกิดสิ่งนี้สิ่งนั้นขึ้น เป็นการสอนและปลูกฝังกระบวนการเป็นนักคิด กล้าแสดงออก ทำให้เด็กเติบโตขึ้นกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อย “ทุกวันนี้เด็กคิดไม่เป็น เพราะถูกฝังมาคนละแบบ และในการสอนก็มีการสอดแทรกเรื่องสุขภาพลงไปให้เด็กซึมซับด้วย ขณะนี้ทำมา 4-5 ปีแล้ว ก็ค่อยๆ พัฒนา ซึ่งต้องใช้เวลาเพราะครูเองก็จะชินกับระบบเดิม ซึ่งเราก็ใช้สโลแกนว่าครูปรับเด็กเปลี่ยน คือใช้ครูปรับกระบวนการคิดการสอน ใช้กระบวนวิทยาศาสตร์ แอ็กทีฟเลิร์นนิ่ง ก็เห็นเลยว่าเด็กเปลี่ยนจริงๆ” นายสุริยา กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth