ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ตามรอยแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนชาวไทยด้วยแนวคิดการพัฒนาตนเองตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ โดยมูลนิธิชัยพัฒนารวมทั้งสมาคมนักเรียนเก่า วชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้ขึ้น

ภายในไม่เพียงมีมุมต่างๆ ร้านค้า อาคารประชุม แปลงสาธิตกิจกรรมกลางแจ้ง แปลงสาธิตทฤษฎีแก้มลิง แปลงปลูกหญ้าแฝก แปลงทฤษฎีแผนใหม่ที่น่าสนใจมากมายแล้ว ที่นี่ยังมีหลักสูตรการจัดอบรมต่างๆ ทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันเพื่อถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เช่น หลักสูตรบ้านดิน ศิลปะสร้างด้วยมือคุณ การทำนา การสีข้าว เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand