กอน.คาดอ้อยเหลือหลังปิดหีบ 4 ล้านตัน

กอน.เผยฤดูการผลิตปี 60/61 มีผลผลิตอ้อย 130 ล้านตัน คาดเหลือ 4 ล้านตัน หลังปิดหีบต้นเดือนพฤษภาคมนี้

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า ฤดูการผลิตปี 2560/2561 มีโรงงานน้ำตาลทรายเปิดหีบอ้อยทั้งสิ้น 54 โรงงาน มีปริมาณผลผลิตอ้อย ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 จำนวน 130.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559/2560 ซึ่งอยู่ที่ 92.95 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.91 ส่วนผลผลิตน้ำตาลทราย 13.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.80 จาก 10.03 ล้านตันในปีก่อนหน้า ค่าความหวานอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 12.52 ซี.ซี.เอส. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ 12.28 ซี.ซี.เอส. และประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายเฉลี่ยที่ 109.32 กิโลกรัม/ตันอ้อย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ 107.94 กิโลกรัม/ตันอ้อย

ทั้งนี้ ในขณะนี้มีโรงงานน้ำตาลปิดหีบอ้อย 29 โรงงาน (ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี) เหลือโรงงานที่ยังไม่ปิดหีบ 25 โรงงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังไม่ปิดหีบ ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และหนองบัวลำภู เป็นต้น มีอ้อยคงเหลือประมาณ 2,020,981 ตัน และภาคเหนือบางส่วนที่ยังไม่ปิดหีบ ได้แก่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี มีอ้อยคงเหลือประมาณ 869,777 ตัน รวมถึงโรงงานน้ำตาลภาคกลางบางส่วน ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี มีอ้อยคงเหลือประมาณ 943,186 ตัน และภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีอ้อยคงเหลือประมาณ 400,000 ตัน โดยโรงงานส่วนใหญ่กำหนดปิดหีบต้นเดือนพฤษภาคม 2561 โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณอ้อยคงเหลือไม่เกิน 4,233,946 ตัน

นางวรวรรณ กล่าวว่า จากการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือชาวไร่อ้อย เนื่องจากยังมีปริมาณอ้อยคงเหลืออีกจำนวนมาก โดยได้ขอเลื่อนกำหนดระยะเวลาปิดหีบอ้อยของโรงงาน ซึ่งชาวไร่อ้อยได้รับความเดือดร้อนในการขนส่งและตัดอ้อยเข้าหีบ เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งฝนตกหนักทำให้ชาวไร่อ้อยไม่สามารถตัดอ้อยจนเกิดอ้อยค้างไร่ โดยเฉพาะในจังหวัดสระแก้วยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ตัดอ้อยในพื้นที่ที่ประสบภาวะขาดแคลน เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออกในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพียงโรงเดียวที่ยังไม่ปิดหีบ คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยคงเหลือประมาณ 400,000 ตัน โดยได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาภาวการณ์ดังกล่าว โดยคาดว่าโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจะกำหนดปิดหีบอ้อยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ส่วนมาตรการแก้ไขเยียวยาชาวไร่อ้อยที่ไม่สามารถหีบอ้อยได้ก่อนฤดูฝนนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจากหลายโรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง กว่า 15 โรงงาน โดยจะเลื่อนกำหนดระยะเวลาปิดหีบออกไปอีกเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้สามารถส่งอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อรับรายได้จากการปลูกได้จนถึงที่สุด หากไม่สามารถตัดอ้อยได้จนเกิดอ้อยค้างไร่ โรงงานจะรับผิดชอบดูแลและเยียวยาชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่ไม่สามารถหีบอ้อยได้ก่อนฤดูฝนต่อไป .-สำนักข่าวไทย